Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Schematy blokowe

1.6.2003, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Urządzenia i układy automatyki często są przedstawiane w postaci schematów blokowych, na których wszystkie człony układu są przedstawiane w postaci prostokątów zwanych blokami. Zależność między sygnałem wejściowym a wyjściowym podawana jest wewnątrz bloku. Może ona dotyczyć statycznych lub dynamicznych właściwości bloku. Jest przedstawiana w postaci charakterystyk graficznych lub wzorów analitycznych. Charakterystyki dynamiczne określają zachowanie się bloków w stanach nieustalonych, czyli przy zmieniających się wartościach sygnałów wejściowych i wyjściowych, a także zależności czasowe między tymi sygnałami. Właściwości dynamiczne bloków przedstawione w postaci matematycznej nazywane są transmitancjami.

Przykład prostego układu regulacji przedstawiony jest na poniższym rysunku:

O przebiegu procesu technologicznego mówią wielkości fizyczne charakterystyczne dla danego procesu. Wielkość, która jest najważniejsza dla danego procesu i której wartość ma być utrzymywana (na poziomie stałym lub zmieniającym się) tak, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu, nazywana jest wielkością regulowaną. Bywa, że w jednym procesie jest kilka wielkości regulowanych, nawet współzależnych miedzy sobą.

Głównym urządzeniem układu regulacji jest regulator. Porównuje on wartość rzeczywistą wielkości regulowanej z wartością zadaną. Informacji o rzeczywistej wartości wielkości regulowanej dostarcza regulatorowi układ pomiarowy. W zależności od możliwości regulatora może być to czujnik pomiarowy o odpowiedniej charakterystyce lub też układ czujnika i przetwornika (czyli urządzenia zmieniającego sygnał z czujnika na postać „zrozumiałą” przez regulator).

Wartość pożądana wielkości regulowanej nazywa się wartością zadaną. Wytwarzana jest ona w nadajniku wielkości zadanej, który często stanowi część regulatora. Regulator na przebieg procesu technologicznego oddziałuje poprzez urządzenie wykonawcze. W urządzeniu wykonawczym często można wyodrębnić element nastawczy i siłownik. Element nastawczy bezpośrednio wpływa na wielkość sterującą (nastawiającą). Najczęściej czynnik ten to strumień energii lub materiału, a

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.