Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Wentylacja w budynkach medycznych

18.8.2016, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Niezależnie od przeznaczenia laboratorium w jego pomieszczeniach muszą być zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki. Wymagania w tym zakresie zostały podane w przepisach [P-3, P-4] (patrz Przepisy – rozdział “Zasady organizowania wentylacji w laboratorium“).

Rozwiązania techniczne i organizacyjne laboratoriów oraz zalecenia dotyczące wentylacji – jako środka ochrony zbiorowej pracowników przed zanieczyszczeniami środowiska powietrznego – muszą być konfrontowane z aktualnymi ogólnymi i szczegółowymi przepisami, publikowanymi w dziennikach ustaw lub innych dokumentach, oraz normami dotyczącymi konkretnych obiektów.

W szczególności w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią temperaturę powietrza oraz jego wymianę, wynikającą z potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

Odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego (czystość, temperatura powietrza, jego wilgotność względna i prędkość ruchu w pomieszczeniu) powinno się zapewniać za pomocą ogrzewania, wentylacji lub klimatyzacji, przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz zaleceń norm dotyczących wentylacji, a także wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym i akustyką.

W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.), powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

W pomieszczeniu, w którym istnieje emisja substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stężeniu lub uciążliwym zapachu, należy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną, umożliwiające spełnienie wymagań jakości środowiska wewnętrznego, określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach oraz w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego [N-20].

W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej – wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

W pomieszczeniu zagrożonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchem, należy stosować dodatkową, awaryjną wentylację wywiewną, uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia, zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia.

W pomieszczeniach, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji [P-2, P-12, P-13].

Urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie braku możliwości zhermetyzowania urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi.

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej.

Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.